Algemene voorwaardenAlgemene Voorwaarden FALKIN VOF te Grootegast

1. Definities

1.1. FALKIN: Verwijst naar FALKIN, gevestigd te Grootegast, handelend in reclamedoeken, -borden, -spandoeken en -tennisdoeken en diverse promotiematerialen voor verschillende doeleinden, waaronder de bouw, sportverenigingen, campings, particulieren en alle overige bedrijven.

1.2. Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten van FALKIN verwerft, inclusief maar niet beperkt tot reclamedoeken, -borden, -spandoeken en -tennisdoeken.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van FALKIN.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen FALKIN en de Klant.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van FALKIN zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Overeenkomsten komen tot stand op het moment van aanvaarding van een aanbieding door de Klant en de bevestiging hiervan door FALKIN.

4. Levering en Levertijd

4.1. FALKIN zal zich inspannen om de overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant echter niet het recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2. Levering vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

5. Prijzen en Betaling

5.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

5.2. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en op de wijze zoals aangegeven op de factuur van FALKIN.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle geleverde producten blijven eigendom van FALKIN totdat de Klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

7. Reclames en Garantie

7.1. De Klant dient geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk aan FALKIN te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op reclame vervalt.

7.2. FALKIN staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten. Indien er gebreken zijn die onder de garantie vallen, zal FALKIN deze gebreken kosteloos herstellen of het product vervangen, naar keuze van FALKIN.

8. Aansprakelijkheid

8.1. FALKIN is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het gebruik van de geleverde producten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van FALKIN.

8.2. De aansprakelijkheid van FALKIN is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende levering.

9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht is FALKIN niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, bedrijfsstoringen, transportproblemen, etc.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1. Op alle overeenkomsten tussen FALKIN en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen tussen FALKIN en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar FALKIN gevestigd is.

11. Slotbepalingen

11.1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11.2. Deze algemene voorwaarden kunnen door FALKIN worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een redelijke termijn.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen en treden in werking op 18-03-2020.